NOPPARATSIN Co.,Ltd.

บริษัท นพรัตน์สิน จำกัด

ข่าวสาร

อัศจรรย์ของดีแดนเหนือ ถิ่นบัวตอง นครสามหมอก

 
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดี ผลิตภัณฑ์เด่น เมืองสามหมอก "อัศจรรย์ของดีแดนเหนือ ถิ่นบัวตอง นครสามหมอก"เพื่อ รองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงาน “อัศจรรย์ของดีแดนเหนือ ถิ่นบัวตอง นครสามหมอก” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดี ผลิตภัณฑ์เด่น เมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2559 ตามโครงการพัฒนาและสร้างเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

  เพื่อสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน รองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรตามโครงการ พัฒนาและสร้างเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน รองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economics Community) ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 7-11 เมษายน 2559 ที่ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และ ชาติพันธุ์ แต่ได้หล่อหลอม ผสมผสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้กรอบแห่งวัฒนธรรมที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี ศาสนา การดำรงชีวิตประจำวัน รวมไปถึงภาษาพูดที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้น จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความโดดเด่นกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติ ที่ยังคงงดงามและสมบูรณ์ หรือด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งการแสดง อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ประเพณีที่ยังคงรักษาไว้ หรือด้านศิลปกรรมที่ยังมีวัดวาอาราม บ้านเรือนที่ยังคงดำรงรักษาไว้ และรวมไปถึงวิถีชีวิตที่สงบเรียบร้อย สมดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”ษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economics Community) ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 7-11 เมษายน 2559 ที่ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา 2 โดยสินค้าที่จะนำไปจำหน่ายครั้งนี้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โอท็อป สินค้าจากการเกษตร เช่น ข้าวกล้องดอย กระเทียม กาแฟขี้ชะมด ผลิตภัณฑ์จากงา ถั่วและเสื้อผ้าชนเผ่าต่างๆกว่า 30 บูธ  


ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้น และสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้มีการเชื่อมโยงต่อยอดไปสู่การพัฒนา และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อศักยภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอสิ่งดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป และด้วยหลักทางภูมิศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลาย ๆ ตัว เช่น กาแฟ กระเทียม ถั่วเหลือง งา และพืชเมืองหนาว / พืชพื้นที่สูงอื่น ๆ และพืชส่วนใหญ่ก็เป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อของจังหวัด โดยมีการนำมาแปรรูปถนอมอาหารใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าหากเหลือใช้ก็จะมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน เช่น กาแฟสด น้ำมันงา กระเทียมที่ดีที่สุดของประเทศ ด้วยหลักทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง การเดินทางเข้าสู่ตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเดินทางจากจังหวัดที่มีเขตแดนติดต่อคือ เชียงใหม่ และ ตาก และต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย 5-8 ชม. บนเส้นทางที่คดเคี้ยวสูงชัน ทำให้เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการนำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ออกสู่นอกพื้นที่แหล่งผลิต ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการประชาสัมพันธ์สิ่งดี ของดี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะฉะนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ขอความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงาน ร่วมกัน จัดงาน “อัศจรรย์ของดีแดนเหนือ ถิ่นบัวตอง นครสามหมอก” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดี ผลิตภัณฑ์เด่น เมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2559 ตามโครงการพัฒนาและสร้างเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน รองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economics Community)ขึ้น การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึงจะนำมาเชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ขยายช่องทางการค้าไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักภายในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้จากการใช้ในชีวิตประจำวันมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า นำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในเขตพื้นที่นอกจังหวัดและมากกว่านั้นคือผลิตภัณฑ์บางตัวยังก้าวไกลส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน จากผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า30 คูหา ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำมันงา ผลิตภัณฑ์จากงา ถั่วเหลืองคั่ว ถั่วเน่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง กระเทียม และผลผลิตจากกระเทียม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดง เช่น ผลิตภัณฑ์จากโคลน (มีเพียง 3 แห่งในโลก) และผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากขนแกะ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจของผู้ซื้อ/คู่ค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลความรู้ในเรื่องของการขยายช่องทางการค้า การสร้างโอกาสทางการค้า การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ตลาดในระดับนานาชาติ และช่วยผลักดันสนับสนุนให้ผู้ซื้อ/คู่ค้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เติบโตก้าวไกลได้อย่างมั่นคงในอนาคต