NOPPARATSIN Co.,Ltd.

บริษัท นพรัตน์สิน จำกัด

ประวัติบริษัท

 


 

บริษัท นพรัตน์สิน จำกัด จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมี คุณวิชา รัตนโชติ เป็นประธานกรรมการ โดยคุณวิชา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ที่
University
of Southern California
ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่จุฬา
ลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจครอบครัวโดยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารบริษัท วีทีอาร์เจมส์ จำกัด
และ บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เจมส์ จำกัด ซึ่งบริษัทส่งออกอัญมณีชั้นนำของประเทศ

เนื่องจากคุณวิชาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ อีกทั้งมุ่งมั่น จึงมองเห็นโอกาส โดยการก้าวเข้าสู่ธุจกิจการเป็นผู้รับสัมปทานป้ายโฆษณา และ รถประจำทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากว่าการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่และ ทางภาคเหนือมีความสำคัญและยังเติบโตอีกมาก อีกทั้งรองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ( AEC) คุณวิชาจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกิจการในนาม บริษัท นพรัตน์สิน จำกัด และเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการมาจนทุกวันนี้

  วิสัยทัศน์

  1. บริษัทต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ MICE โดยมีการ เติบโตอย่างสม่ำเสมอ
  2. ต้องการสร้างบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยพยายามที่จะหานวัตกรรมใหม่ที่
      เหมาะสมสำหรับธุรกิจประเภทนี้

  3. สามารถบริหารงานด้วยต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และแข่งขันกับ คู่แข่งขันได้
  4. สร้างชื่อ "นพรัตน์สิน" ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

  พันธกิจ
  1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านการบริการที่มีคุณภาพ โดย การใช้
      ความ
สัมพันธ์ของทีมบริหารเพื่อสร้างการตลาดแบบ ปากต่อปาก
  2. ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจจาก ลูกค้า
      และ
เกิดการซื้อซ้ำ
  3. สรรสร้างการบริการแบบใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่ หลากหลายโดยมี
      การให้
บริการครบวงจรได้ภายในปี 2560